Tworzenie strategii

Strategia przedsiębiorstwa jest podstawą do osiągnięcia sukcesów w długim terminie. Azimutus wspiera właścicieli i zarządy spółek w opracowaniu skutecznej strategii rozwoju. Nasze doświadczenie wskazuje, że najbardziej efektywną metodą jest bliska współpraca z Klientem. Najefektywniej odbywa się to poprzez serię warsztatów z kadrą zarządzającą lub właścicielami spółki.

W pierwszym etapie zarządzający określają, jakie cele stawiają przed spółką na nadchodzące lata. Może to być wzrost sprzedaży, podwojenie zysków, ekspansja międzynarodowa albo zdobycie pozycji lidera w wybranym segmencie. Azimutus wspiera aktywnie zarządzających w opracowywaniu możliwych celów, także przez przygotowanie rzetelnych raportów analitycznych dotyczących spółki, rynku, konkurencji oraz innych aspektów w zależności od potrzeb danego Klienta. Następnie, przedstawiciele spółki, wraz z Azimutus, generują opcje strategiczne, czyli potencjalne sposoby osiągnięcia tych celów. Rola Azimutus polega na strukturyzowaniu podejścia, generowaniu opcji oraz moderowaniu warsztatów. W następnym etapie Azimutus analizuje możliwe opcje pod kątem spełnienia zamierzonych celów i ustalonych kryteriów oraz kwantyfikuje implikacje finansowe. Wynikiem projektu jest określenie wybranych ścieżek wzrostu i ustalenie harmonogramu ich realizacji.

Doradztwo komplementarne do M&A:

Tworzenie długoterminowej wartości w transakcjach kapitałowych wymaga odpowiedniego wsparcia na poziomie strategicznym. Dlatego Azimutus pomaga swoim Klientom także następującym zakresie:

  • Commercial Due Diligence – badanie długoterminowych perspektyw rynkowych przedsiębiorstwa będącego przedmiotem potencjalnego przejęcia. Badanie obejmuje warunki w jakich przedsiębiorstwo prowadzi swój biznes, określa możliwości wzrostu sprzedaży, jakość sieci dystrybucji, ryzyka rynkowe na jakie narażony jest biznes w przyszłości i tym podobne. Efektem jest rekomendacja dot. inwestycji w dane przedsiębiorstwo wraz ze wskazaniem dopasowania przedsiębiorstwa do strategii i kryteriów inwestycyjnych Klienta oraz szacunkową wycenę.
  • Post Merger Integration / Dezintegracja – przejęcie jednego przedsiębiorstwa przez drugie lub połączenie się przedsiębiorstw niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność zintegrowania ich działalności. Azimutus wspiera zarządy stojące w obliczu takich wyzwań, tak aby umożliwić osiągnięcie wszystkich zakładanych synergii. Zakres prowadzonych prac jest bardzo indywidualny i często różny dla każdej konkretnej transakcji. Odwrotnym procesem jest wydzielenie określonej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy tylko jego część podlega sprzedaży. Azimutus ma doświadczenie w przeprowadzaniu takich działań w sposób, który wywiera minimalny możliwy wpływ na działanie pozostałej części spółki.